Audit a ekonomické poradenství
Chebská auditorská spol. s.r.o.

Audit

Naše služby poskytujeme převážně podnikatelským subjektům (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti).

 

Statutární audit

Tento typ auditu provádíme především pro společnosti, u kterých povinnost auditu účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví a z obchodního zákoníku, případně z dalších zákonných norem.

Ověřování účetních závěrek je prováděno v návaznosti na obchodní, hospodářské a obecně platné právní normy, zákon o účetnictví, platný daňový systém, zákon o auditorech a Komoře auditorů a auditorské směrnice Komory auditorů ČR.

Pojetí auditu je chápáno vždy tak, že nejde pouze o prověření účetní závěrky po formální a věcné stránce, ale o trvalou péči směrem k zákazníkovi v průběhu celého roku.

Je určen také pro společnosti, které chtějí auditem svých finančních výsledků prezentovat veřejnosti svoji důvěryhodnost.

Výstupem je standardní auditorská zpráva s výrokem a dopis managementu obsahující poznatky a zjištěné nedostatky.

 

Nestatutární audit

Je určen pro společnosti, které chtějí mít ověřen stav svého účetnictví, ale nevyžadují oficiální ověření účetních výkazů a auditorský výrok.

Výstupem je dopis managementu obsahující poznatky a zjištěné nedostatky.

 

Audit pro zvláštní účely

Provádíme pro klienta, který požaduje ověření určité vybrané části účetnictví pro speciální potřeby.

Výstupem je písemné stanovisko auditora k dané záležitosti.

 

Audit konsolidovaných závěrek

Provádíme především pro společnosti, u kterých povinnost auditu konsolidované účetní závěrky vyplývá ze zákona o účetnictví a z obchodního zákoníku, případně z dalších zákonných norem.

Nabízíme metodickou pomoc při vymezení konsolidované skupiny podniků, výběru metody a stanovení konsolidačních pravidel.

 

Obecný postup

Audit provádíme převážně formou dlouhodobější spolupráce se zákazníkem, v rámci níž má zakázka následující fáze:

 

1. Průběžný audit účetnictví

Naše klienty navštěvujeme několikrát v průběhu roku, kdy při průběžném auditu řešíme i aktuální problémy klienta.

Výstupem každého průběžného auditu je zpráva o výsledcích prověrky.

 

2. Audit účetní závěrky

Audit účetní závěrky se zaměřuje zejména na to, zda:

  • účetnictví je vedeno úplně, průkazným způsobem a v souladu s platnými předpisy a normami

  • údaje v účetní závěrce věrně zobrazují stav majetku a závazků, obchodního jmění a výsledek hospodaření společnosti

  • roční účetní výkazy byly zpracovány úplně, v předepsaném formátu a podle platných pravidel

  • vnitřní kontrolní systém neobsahuje závažné nedostatky.


Práce na ověření účetní závěrky jsou prováděny našimi pracovníky, v souladu s platnými zákony ČR a směrnicemi KA ČR v sídle společnosti klienta, na jednotlivých organizačních celcích, případně na pracovišti auditora.

 

3. Řešení případných auditorských nálezů účetní závěrky

Tento způsob provádění auditu by měl vést k předcházení eventuálních účetních chyb, jejich nápravě a následně vypracování kvalitní účetní závěrky. Za asistence auditora by tak chyby, jež nebyly z různých důvodů řešitelné v daném účetním období, měly být napravovány bezprostředně v období následujícím.